عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها به تعداد 2200000 مورد در اقطار عادی و خاص

مناقصه

98/25

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.