تجدید مناصه خرید بارگیری حمل و تحویل 6000 فقره کنتور آب مولتی جت خشک به محل انبار مرکزی

مناقصه

98/ت11

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.