برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری و تعمیرات تأمین آب رفع حوادث شبکه خطوط انتقال و انشعابات آب و حفظ و حراست از تأسیسات منابع تولید و.... فردوسیه

مناقصه

98/7

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.