برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه اب وحیدیه

مناقصه

98/6

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.