برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه اب صفادشت

مناقصه

98 / ت 12

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

                                آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای              ( نوبت اول/نوبت دوم )                                       شماره (12ت/98)

1-    نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  شهرها و شهرکهای غرب تهران

2-   موضوع تجدید مناقصه: برونسپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث شبکه،خطوط انتقال و انشعابات آب و حفظ و حراست از تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبکه توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام عملیات سرمایه ای) در منطقه صفادشت

3-    مدت زمان انجام عملیات :18 ماه شمسی

4-    مبلغ برآورد اولیه  : (نه میلیارد و نهصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار و صد و سی و شش) ریال

5-    محل تأمین اعتبار:جاری

6-   الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن رتبه 5 رسته آب ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وفق اسناد ارزیابی کیفی

7-    مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار:(ششصد و بیست و هفت  میلیون) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

1)فیش واریزی به حساب شماره  1-60000000-4-117 بانک سینا شعبه اکباتان  به نام شرکت آبفای شهر ها و شهرکهای غرب تهران   2)ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفای  شهرها و شهرکهای غرب تهران 3)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در وجه شرکت آبفای  شهرها و شهرکهای غرب تهران 4)  ارائه گواهی صادره از امور مالی دستگاه مناقصه گذار توسط متقاضی شرکت در مناقصه مبنی بر کسر مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار از مطالبات قطعی شده وی 5) چک بانکی تضمینی

ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8-  مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: الف معرفی نامه  مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت    3)کدپستی 10 رقمی    4) شماره نمابر  5) فیش بانکی به مبلغ(یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 6-60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

9-   مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه  مورخ 26/5/98  با مدارک مندرج در بند 8 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج تهرانسرمرکزی انتهای خیابان شهید راسخ مهر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند .

10-  تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهادی: شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه  مورخ  9/6/98 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .

11-  تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت 15 روز  یکشنبه  مورخ 10/6/98  در محل دفتر امور قراردادهای  آبفای شهرها وشهرکهای غرب تهران به نشانی پیش گفته تشکیل خواهد شد.

12-  تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا اعلام می گردد.

13-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ضمناً هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده برنده می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های سایت اینترنتی (http://tender.bazresi.ir) ,(http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)

 

                                                                                                                                شرکت آب و فاضلاب  

                                                                   شهرها و شهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.