تجدید - واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 59 نفر نیروی انسانی

مناقصه

98- 13ت

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای                ( نوبت اول)

                                                   شماره (13ت/98)                                                                  (نوبت دوم)

1-      نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  شهرها و شهرکهای غرب تهران

2-    موضوع تجدید مناقصه : واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 59 نفر نیروی انسانی

3-   مدارک مورد نیازجهت شرکت در مناقصه: سابقه کاری مرتبط و گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تأئید صلاحیت از وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی ، داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وفق اسناد ارزیابی کیفی-

4-    مدت زمان انجام عملیات :12 ماه شمسی

5-    مبلغ برآورد : (پنجاه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و هفت هزار و دویست و هفت ) ریال

6-    محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری

7-    مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار:  (یک میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون و پانصد هزار) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

1)فیش واریزی به حساب شماره  1-60000000-4-117 بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای .شهر ها و شهرکهای غرب تهران  2)ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران 3)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در وجه شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران 4) ارائه گواهی صادره از امور مالی دستگاه مناقصه گذار توسط متقاضی شرکت در مناقصه مبنی بر کسر مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه  از مطالبات قطعی شده وی.5) چک بانکی تضمینی

ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8-  مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: : الف) معرفی نامه  مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت    3)کدپستی 10 رقمی    4) شماره نمابر  5) فیش بانکی به مبلغ(یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 6- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

9-  مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 20/5/98 با مدارک مندرج در بند 8 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج تهرانسرمرکزی انتهای خیابان شهید راسخ مهر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند  .

10-            تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 4/6/98  به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .

11- تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 5/6/98 در محل دفتر امور قراردادهای ابفای شهرها وشهرکهای غرب تهران به نشانی پیش گفته ، تشکیل خواهد شد.

12-                        تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.

13-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

         ضمناً هزینه درج هر دو نوبت چاپ آگهی مربوط به این مناقصه و کلیه نسخ قرارداد بعهده برنده می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد    مناقصه مندرج است .

نشانی های سایت اینترنتی (http://tender.bazresi.ir) ,(http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.