انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل (1-حفظ و حراست از اماکن ، تأسیسات و انبارهای کارفرما 2- حفاظت فیزیکی و امور دفتری)

مناقصه

98/4ت

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.