خرید بارگیری حمل و تحویل ۶۰۰۰ فقره کنتور آب مولتی جت نیمه خشک

مناقصه

98/11

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.