1400/47/5 تجدید مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ چاهها و ایستگاههای پمپاژ

مناقصه

1400/47/5

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران