4-61ت/1400 تجدید مناقصه رفع دفرمگی گسیختگی بریدگی لوله جدار فلزی چاهها

مناقصه

61/ ت 4/1400

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران