50دج ت/99- برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه آب باغستان و تابعه

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران