58ج ت/99- برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه آب شهر قدس و تابعه

مناقصه

99/ ت ج 58

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران