45ت ج ی/99 برونسپاری نگهبانی و حفظ و حراست از مخازن تأسیسات تصفیه خانه ها ایستگاههای پمپاژ و اماکن جانبی

مناقصه

برونسپاری نگهبانی 11 نفر 99/ت ج ی 45

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران