فراخوان شناسایی سرمایه گذار بمنظور تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر قدس به روش بیع متقابل

مزایده

99/68

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران