اولویت های پژوهشی

 

عنوان

محتوا / اقلام

فایل رایانه ای مرتبط

اولویت های پژوهشی سال99

بررسی علل خرابی کنتورهای مشترکین شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران و تحلیل تاثیر آن بر رفتار پرداخت دیون مشترکین

---

مطالعه روش های اقتصادی نمودن قرائت کنتور و صدور قبض

---

ریشه یابی دلایل پایین بودن عمر چاهها و ارائه ارهکارهای کاربردی

---

امکان سنجی بهره بردای فنی و اقتصادی از فراورده های جانبی تصفیه خانه های فاضلاب

---

توسعه روش یا ساخت تجهیز برای انجام ویدوئومتری چاهها بدون نیاز به تخلیه الکتروپمپ

---

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.