شهریار(اطلاعات فنی و پایه )

بخشهای مختلف منطقه  شهریار


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی: محسن احمدی

آدرس امور: شهریار -میدان سپاه -شهرک اداری- امور آب و فاضلاب شهریار
تلفن تماس:02165279300

  
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: احمد طارمی  شماره تماس 02165279304  
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

مسئول بهره برداری : علیرضا محمدی مجد  شماره تماس 02165275265

تلفن تماس امداد و حوادث : 02165322411
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

 مسئول فنی :علیرضا محمدی مجد  شماره تماس 02165275742

 
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به شهرکرج از غرب به جاده بوئین زهرا از جنوب به اسلامشهر و از شرق به جاده قدیم محدود می شود .

   
اطلاعات فنی و پایه شهریار:

عملکرد کل سال1397 :

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

331705

2

جمعیت کل

نفر

340464

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

45278

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

391

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

89

6

تعداد کل مخازن

باب

19

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

45180

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

7

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

4219

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

63

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

33255665

12

تعداد چاههای کل

حلقه

63

13

تعداد کل پرسنل

نفر

45