صباشهر(اطلاعات فنی و پایه)

 بخشهای مختلف منطقه صباشهر


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی : محسن احمدی
پست الکترونیک:m.ahmadi @wtown.tpww.ir
آدرس امور
: شهریار- بلوار امام خمینی-  بلوار تاجیک - صباشهر-امور آب و فاضلاب صباشهر تلفن
تماس:65627848


مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: (بهرام مرادیانی  65623455)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

مسئول بهره برداری:اکبر کشاورز 65626100

 تلفن تماس  امداد و حوادث    65763822
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات
 مسئول فنی: علیرضا محمدی 65626100
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال اسد آباد شهریار از غرب به شاهدشهر از جنوب به اورین رباط کریم و از شرق به الورد محدود می شود .