اندیشه (اطلاعات پایه و فنی)

بخشهای مختلف منطقه  اندیشه


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی: علی مرادی
آدرس امور :
آدرس ، اندیشه، فاز 4، چهارراه ارغوان، خیابان معلم
تلفن تماس:02165344941
                
 
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: حمیدرضا امیری  تلفن تماس 02165344885
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

 مسئول بهره برداری و فنی: بهنام نصیری /شماره تماس02165344881

تلفن تماس امداد و حوادث:65542523

 andishe  

 


اطلاعات فنی و پایه:
        

عملکرد  سال1397

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

132207

2

جمعیت کل

نفر

132551

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

10652

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

197

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

24

6

تعداد کل مخازن

باب

4

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

15500

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

1440

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

16

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

11015056

12

تعداد چاههای کل

حلقه

20

13

تعداد کل پرسنل

نفر

23