افتتاح مدول یک طرح خانه تصفیه خانه ملارد

مشخصات فنی طرح

 *   سال افق طرح : 1425

 *  جمعیت در سال افق طرح : 568 هزار نفر

*  مساحت شهر در افق طرح : 4700 هکتار

*  ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب: 97138متر مکعب در شبانه روز

*   سال شروع طرح : 1387

*   سال تحویل بهره برداری مدول یک :01/05/1399

قطر( میلیمتر)

طول شبکه (کیلومتر)

200

142

250

10

315

6

350

0

400

10

500

7

600

5

700

2

850

7

1,000

2

1,200

3

1400

4

جمع( بدون توسعه)

198

 

پیشرفت فیزیکی طرح

نام شهر

مساحت شهر

(ha)

جمعیت  (نفر)

طول کل شبکه

(km)

ظرفیت تصفیه خانه

(m3/d)

تعداد انشعابات  (فقره)

ملارد

549

371740

125/30

35000

5864

اطلاعات تاسیسات فاضلاب بلند مدت، موجود و باقی مانده - ملارد

خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب

اطلاعات بلند مدت (نواحی موجود و توسعه)

انجام شده

باقیمانده

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

486

48

7.2

60000

103.261

17.846

7.2

6014

383

30

0

53986

تصفیه خانه فاضلاب

تعداد مدول اجرا شده

ظرفیت ساخته شده

 (متر مکعب در شبانه روز)

تعداد کل مدول ها

کل ظرفیت اسمی مطابق مصوبات طرح

1

35،000

3

97138

 

 

اهداف طرح

مشکلات مربوط به آلودگی فاضلاب از دیرباز به عنوان یک معضل جدی مورد توجه بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،این مشکلات نه تنها برطرف نگردیده بلکه به صورت متفاوتی افزایش یافته است. فاضلاب دارای مقادیر قابل توجهی مواد خارجی میباشد که به صورتهای گوناگون برای زندگی موجودات زنده زیان آور میباشند. ریشه بسیاری از بیماریها مانند وبا، طاعون، اسهال خونی و حصبه نیز علت عدم وجود سیستم مناسب جمع آوری و دفع فاضلاب در مراکز شهری وروستایی میباشد. البته با ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت در حفظ محیط زیست میتوان از این اثرات زیانبار جلوگیری نمود. بدیهی است که بهبود روشهای جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب تأثیر چشمگیری بر کاهش احتمال وقوع بیماریهای وابسته به آب دارد

    امروزه با افزایش روز افزون جمعیت و همزمان با آن پیشرفت سریع فناوری در بخش های مختلف صنعت که پایه گذار انقلاب نوین صنعتی در جامعه بشری است، به عنوان مهم ترین عوامل تخریب منابع زیست محیطی به شمار می­روند، که در صورت عدم توجه جدی به مقوله توسعه پایدار در بخش محیط زیست، در آینده­ای نه چندان دور شاهد وضعیتی فاجعه بار در این دوره خواهیم بود.کنترل آلاینده های زیست محیطی از طریق سیستم های مناسب به عنوان یکی از راهکارهای مهم و قابل توجه در راستای تحقق این هدف آرمانی می­تواند بسیار سودمند باشد.

وقتی فاضلاب تصفیه می­شود، آب حاصل از آن (پساب) می تواند در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده  قرار گیرد و جایگزین مصرف  آب خام در این بخشها گردد .علاوه بر پساب تصفیه خانه ها محصول جانبی نیمه جامد غنی از ماده آلی به نام لجن فاضلاب هم بهره برداری می شود . لجن حاوی 25/0 تا 7 درصد وزنی مواد جامد است. اگر لجن فرآیند تصفیه را به خوبی طی کند، محصول حاصل تحت عنوان جامدات بیولوژیکی خوانده می­شود که فواید بسیاری دارد، از جمله:

 1- کاربرد آن در مزارع برای بهبود کیفیت و حاصلخیزی خاک به دلیل دارا بودن مواد مغذی و آلی

2- کاربرد آن به عنوان خاک کمکی در ایجاد چشم انداز

 3- استفاده از آن به عنوان پوشش روزانه یا قسمتی از پوشش نهایی محل دفن زباله

احجام و مقادیر عملیاتی تصفیه خانه ملارد

شرح

واحد

مقادیر انجام شده

عملیات خاکی

متر مکعب

550.000

قالب بندی

متر مربع

18.000

آرماتوربندی

تن

2.200

بتن ریزی

متر مکعب

14.600

زمین

هکتار

14

 

نقشه طرح

 

تصفیه خانه صفادشت

ü      سال افق طرح : 1425

ü      جمعیت در سال افق طرح : 50 هزار نفر

ü      مساحت شهر در افق طرح : 312 هکتار

ü      ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب: 7776متر مکعب در شبانه روز

ü      سال بهره برداری :سال 1400

اهداف طرح

مشکلات مربوط به آلودگی فاضلاب از دیرباز به عنوان یک معضل جدی مورد توجه بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،این مشکلات نه تنها برطرف نگردیده بلکه به صورت متفاوتی افزایش یافته است. فاضلاب دارای مقادیر قابل توجهی مواد خارجی میباشد که به صورتهای گوناگون برای زندگی موجودات زنده زیان آور میباشند. ریشه بسیاری از بیماریها مانند وبا، طاعون، اسهال خونی و حصبه نیز علت عدم وجود سیستم مناسب جمع آوری و دفع فاضلاب در مراکز شهری وروستایی میباشد. البته با ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت در حفظ محیط زیست میتوان از این اثرات زیانبار جلوگیری نمود. بدیهی است که بهبود روشهای جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب تأثیر چشمگیری بر کاهش احتمال وقوع بیماریهای وابسته به آب دارد

    امروزه با افزایش روز افزون جمعیت و همزمان با آن پیشرفت سریع فناوری در بخش های مختلف صنعت که پایه گذار انقلاب نوین صنعتی در جامعه بشری است، به عنوان مهم ترین عوامل تخریب منابع زیست محیطی به شمار می­روند، که در صورت عدم توجه جدی به مقوله توسعه پایدار در بخش محیط زیست، در آینده­ای نه چندان دور شاهد وضعیتی فاجعه بار در این دوره خواهیم بود.کنترل آلاینده های زیست محیطی از طریق سیستم های مناسب به عنوان یکی از راهکارهای مهم و قابل توجه در راستای تحقق این هدف آرمانی می­تواند بسیار سودمند باشد.

وقتی فاضلاب تصفیه می­شود، آب حاصل از آن (پساب) می تواند در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده  قرار گیرد و جایگزین مصرف  آب خام در این بخشها گردد .علاوه بر پساب تصفیه خانه ها محصول جانبی نیمه جامد غنی از ماده آلی به نام لجن فاضلاب هم بهره برداری می شود . لجن حاوی 25/0 تا 7 درصد وزنی مواد جامد است. اگر لجن فرآیند تصفیه را به خوبی طی کند، محصول حاصل تحت عنوان جامدات بیولوژیکی خوانده می­شود که فواید بسیاری دارد، از جمله:

 1- کاربرد آن در مزارع برای بهبود کیفیت و حاصلخیزی خاک به دلیل دارا بودن مواد مغذی و آلی

2- کاربرد آن به عنوان خاک کمکی در ایجاد چشم انداز

 3- استفاده از آن به عنوان پوشش روزانه یا قسمتی از پوشش نهایی محل دفن زباله

ار آنجایی که طرح مسکن مهر یک طرح ملی بوده می بایست زیر ساخت های زیست محیطی برای جمعیت تحت پوشش این طرح که یکی از ضروری ترین آن جمع آوری فاضلاب و تصفیه آن  است برای جمعیت تحت پوشش فراهم می گردید 

 

پیشرفت فیزیکی طرح

اطلاعات تاسیسات فاضلاب بلند مدت، موجود و باقی مانده مسکن مهر صفادشت

خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب

اطلاعات بلند مدت (نواحی موجود و توسعه)

انجام شده

باقیمانده

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

فرعی

اصلی

انتقال

انشعاب

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فقره

26/28

3/21

1/76

1550

24/9

3/213

1/76

1078

1/38

0

0

472

تصفیه خانه فاضلاب

تعداد مدول اجرا شده

ظرفیت ساخته شده-  (متر مکعب در شبانه روز)

تعداد کل مدول ها

کل ظرفیت اسمی مطابق طرح

یک

95% پیشرفت فیزیکی در ساخت

یک

7776

 

احجام و مقادیر عملیاتی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر صفادشت

شرح

واحد

مقادیر انجام شده

عملیات خاکی

مترمکعب

30.000

قالب بندی

متر مربع

14.000

آرماتوربندی

تن

460

بتن ریزس

متر مکعب

4500

ساختمان

متر مکعب

590

زمین

هکتار

2.7

نقشه طرح