معرفی مشاور مدیر عامل در امور بانوان

نام و نام خانوادگی :محبوبه محمد زاده

  آدرس پست الکترونیک :   www.abfashahrakhaygharb@gmail.com

سوابق مهم اجرایی:

از سال  .... لغایت سال .....

نام شرکت مربوطه

عنوان سمت

1371  - 1372

گروه صنعتی رازی (شرکت صنعتی کیمیا رزین )-شهرصنعتی البرز

مدیر آزمایشگاه

1371 - 1372

اداره صنایع قزوین

عضواصلی کمیته تحقیقات و شیمی وپلیمر

1372-1375

دانشگاه سیستان و بلوچستان(دانشکده علوم)

مسئول آزمایشگاههای شناسایی مواد آلی/جداسازی /سنتز/ پلیمر

1376-1378

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

مسئول بهداشت آب

1378-1381

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

رئیس آزمایشگاه شیمی فیزیک آب

1381-1388

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

رئیس گروه تحقیقات و پژوهش

1388 تا1393

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب وفاضلاب

1393   تا      26/6/1396

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی

26/6/1396

26/6/1396

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران

-مشاورمدیرعامل درامورنظارت بربهره برداری

- مشاورمدیرعامل درامورزنان وخانواده

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.