تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب

جهت دریافت مصوبه وزبر محترم نیرو درخصوص تعرفه های آب و خدمات فاضلاب و شرایط عمومی مربوطه  این آدرسwww.tpww.co.ir/abfa_content///fa/yaraneh/tarefeheblaghi/tarefeh.pdfرا کلیک نمایید.

لطفا تا باز شدن کامل صفحه کمی صبر کنید.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.