مدیرعامل و معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

مهدی اکبریان

مدیر عامل

تلفن : 02144520060

پست الکترونیک :

m.akbarian@wtown.tpww.ir

 

 رسانه جدید  

سهراب فلاوند

معاون درآمد و مشترکین

 

02144525478 تلفن :

پست الکترونیک :

s.falavand@wtown.tpww.ir

رسانه جدید

محمد زینلی

معاون مهندسی و توسعه

تلفن : 02144592660

پست الکترونیک :

m.zeynali@wtown.tpww.ir

  

مهدی زمان دار

معاون بهره برداری

تلفن: 02165279313

 

پست الکترونیک:

m.zamandar@wtown.tpww.ir

  zamandar

محمد پور مقدم

معاون مالی و پشتیبانی

تلفن:02144528333

پست الکترونیک:

m.pormoghadam@wtown.tpww.ir

  pormoghadam

حسین اکبریان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

تلفن:02144520059

پست الکترونیک :

h.akbarian@wtown.tpww.ir

 akbarian moaven  

تماس با قائم مقام و مشاورین شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

احمد امینی

قائم مقام مدیر عامل

02144525626

محبوبه محمد زاده

مشاور بانوان

02165279313

محمدرضا فاضلی

مشاور مدیرعامل

02144524901

سید جعفر محمودی

مشاور مدیرعامل

02144524901

علیرضا گنجی خیبری

مشاور مدیرعامل

02144524901

صحبت صلاحورزی

مشاور مدیرعامل

02144563131

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.