مدیرعامل و معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

مهدی اکبریان

مدیر عامل

تلفن : 02144520060

پست الکترونیک :

m.akbarian@wtown.tpww.ir

 

 مدیرعامل

سهراب فلاوند

معاون درآمد و مشترکین

 

02144525478 تلفن :

پست الکترونیک :

s.falavand@wtown.tpww.ir

  

علیرضا  محمودی

معاون مهندسی و توسعه

تلفن : 02144592660

پست الکترونیک :

a.mahmodi@wtown.tpww.ir

mahmodi   

علیرضا گنجی خیبری

معاون بهره برداری

تلفن: 02165279313

 

پست الکترونیک:

 

d.ghanji@wtown.tpww.ir

 ganji

محمد پور مقدم

معاون مالی و پشتیبانی

تلفن:02144528333

پست الکترونیک:

m.pormoghadam@wtown.tpww.ir

  pormoghadam

حسین اکبریان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

تلفن:02144520059

پست الکترونیک :

h.akbarian@wtown.tpww.ir

 akbarian moaven  

تماس با قائم مقام و مشاورین شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

احمد علی امینی

قائم مقام مدیرعامل

تلفن : 02144525626

 

محبوبه محمدزاده

مشاور بانوان

 

تلفن:02165279313

صحبت صلاحورزی

مشاور مدیرعامل

تلفن :02144563131

سید جعفر محمودی

مشاور مدیرعامل

تلفن :02144524901

محمدرضا فاضلی

مشاور مدیرعامل

تلفن:02144524901

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.