شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/تماس با مدیرعامل و معاونین

مدیرعامل و معاونین

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات

مهدی اکبریان

مدیر عامل

تلفن : 02144520060

پست الکترونیک :

m.akbarian@wtown.tpww.ir

 

 رسانه جدید  

سهراب فلاوند

معاون درآمد و مشترکین

 

02144525478 تلفن :

پست الکترونیک :

s.falavand@wtown.tpww.ir

رسانه جدید

علی خیراندیش

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

تلفن : 02144592660

پست الکترونیک :

@wtown.tpww.ir

ax   

محمد زینلی

معاون بهره برداری و توسعه آب

تلفن: 02165279313

 

پست الکترونیک:

m.zeynali@wtown.tpww.ir

ax    

محمد پور مقدم

معاون مالی و پشتیبانی

تلفن:02144528333

پست الکترونیک:

m.pormoghadam@wtown.tpww.ir

  pormoghadam
حمیدرضا جدیدی

معاون دفتر برنامه ریزی

و منابع انسانی

تلفن:02144520059

پست الکترونیک :

h.jadidi@wtown.tpww.ir

ax    

تماس با قائم مقام و مشاورین شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

احمد امینی

قائم مقام مدیر عامل

02144525626

محبوبه محمد زاده

مشاور بانوان

02165279313

محمدرضا فاضلی

مشاور مدیرعامل

02144524901

سید جعفر محمودی

مشاور مدیرعامل

02144524901

علیرضا گنجی خیبری

مشاور مدیرعامل

02144524901

صحبت صلاحورزی

مشاور مدیرعامل

02144563131