شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تماس با ما/تماس با مدیران ستادی و مدیران مناطق تحت پوشش

مدیران ستادی و مناطق

 نام و نام خانوادگی
 سمت  مشخصات
 عزیزاله ولی زاده دلاور

 مدیر روابط عمومی

و آموزش همگانی

 تلفن : 44568060              

 نمابر :  ٤٤٥٢٤٩٠٠            

 پست اکترونیکی :   a.valizadeh@wtown.tpww.ir


 شمس الدین رحیمی
 مدیر دفتر حقوقی

 تلفن :44525624

نمابر :44525624

پست الکترونیکی :sh.rahimi@wtown.tpww.ir


فرشته ایمانی
مدیر بازرگانی و 
امور قراردادها

 تلفن :٤٤٥١١٦١٩

 نمابر :٤٤٥٢٠٠٦١

 پست اکترونیکی : 

f.imani@wtown.tpww.ir


حسن ابراهیم
 مدیر دفتر حراست و امورمحرمانه

 تلفن : 44508335

نمابر : 44565111

پست الکترونیکی :

h.ebrahim@wtown.tpww.ir


 بهزاد رضوانی
 مدیر شهرقدس

 تلفن :٤٦٨٢٤٩٠٠

 نمابر :٤٦٨٢٤٩٠٠

 پست اکترونیکی :  b.rezvani@wtown.tpww.ir


محسن احمدی
 مدیر شهریار

 تلفن :65279300

 نمابر :65279305

 پست اکترونیکی :m.ahmadi@wtown.tpww.ir


حمیدرضا واثقی
مدیر صباشهر

 تلفن :٦٥٦٢٧٨٤٨

 نمابر :٦٥٦٢٧٨٤٨

 پست اکترونیکی :

h.vaseghi@wtown.tpww.ir


 کریمی فیروزجائی
 مدیر ملارد

 تلفن :٦٥٥٩١٠٠٠

 نمابر :٦٥١٩٣٣٣٤

 پست اکترونیکی:k.karimifirouzjani@wtown.tpww.ir


 محمد براتی
 مدیر صفا دشت

 تلفن :٦٥٥٦٣٥٨٤

 نمابر :٦٥٤٣٢١٦٤

 پست اکترونیکی :m.barati@wtown.tpww.ir

ناصر کولیوند
 مدیر وحیدیه

 تلفن :٦٥٦٣٥٣٥٠

 نمابر :٦٥٦٣٧٢٧٧

 پست اکترونیکی : 


 یوسف قهرمانی
 مدیر فردوسیه

 تلفن :65465006

 نمابر :65466822

 پست اکترونیکی :  y.ghahremani@wtown.tpww.ir


محمد شاه قلی
 مدیر باغستان

 تلفن :65230562

 نمابر :65230562

 پست اکترونیکی : m.shahgholi@wtown.tpww.ir


داوود سمیعی
 مدیر شاهدشهر

 تلفن :٦٥٤٤٦٧٠٠

 نمابر :٦٥٤٤٧٤٢٢

 پست اکترونیکی :  d.samiee@wtown.tpww.ir


علی مرادی
 مدیر اندیشه

 تلفن :٦٥٥٦٣٥٨٤

 نمابر :٦٥٥٥١٢٨٩

 پست اکترونیکی : 

a.moradi@wtown.tpww.ir