شرکت آب و فاضلاب استان تهران/مدیریت بحران/وظایف مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

وظایف دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

وظایف دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

١.        دریافت اهداف و برنامه های حوزه مربوطه از مافوق و عملکرد در راستای اهداف و استراتژیهای شرکت .

٢.        برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

٣.        استقرار و تحقق اهداف کلان و استراتژیک شرکت در رابطه با طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

٤.        پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در راستای بهبود مستمر طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

٥.        نظارت و بودجه ریزی و اعمال مدیریت موثر بر تصویب بودجه سالیانه شرکت های زیرمجموعه در رابطه با طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

٦.        ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه نسبت به بودجه مصوب براساس اطلاعات سیستم  DSR و چک لیست های نظارتی .

٧.        تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی و تخصصی مرتبط با وظایف مدیریت بحران و پدافندغیرعامل.

٨.        بررسی و تصویب موافقت نامه پروژه های مرتبط با مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت های زیرمجموعه.

٩.        بررسی و تصویب مطالعات مرتبط با پروژه های مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و نظارت بر اجرای آن .

١٠.    برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مانورهای عملیاتی به منظور آموزش، حفظ آمادگی لازم و ارتقاء سطح آمادگی

١١.    حوزه های تخصصی ستاد و شرکت های زیرمجموعه در مقابله با بحران های احتمالی .

١٢.    پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ناشی در مقابل تهیدات طبیعی و غیرطبیعی.

١٣.    نظارت بر عملکرد مجریان طرح های مرتبط با پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

١٤.    هماهنگی های برون سازمانی به منظور پیشبرد برنامه های مصوب طرح های پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

١٥.    ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت و ساماندهی شرایط بوجود آمده در زمان وقوع بحران .

١٦.    بررسی و تایید گزارش های تحلیلی ادواری از روند پیشرفت امور و ارائه راهکارهای لازم .

١٧.    مستندسازی اقدامات صورت گرفته و در حال انجام مرتبط با پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

١٨.    تهیه و تدوین بودجه مورد نیاز مرکز مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و پیگیری لازم تا تصویب نهایی .

١٩.    شناسایی، هماهنگی و نظارت بر برنامه های آموزش و ارتقای سطح آگاهی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان در زمینه مفاهیم اصلی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

٢٠.    بررسی و شناسایی سایر منابع مالی (اعتبارات ملی و استانی) برای انجام پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

٢١.    بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی کارآمد و مناسب برای مرکز مدیریت بحران و پدافندغیرعامل و شرکت های زیرمجموعه .

٢٢.    پیگیری انجام وظایف محوله در کمیته های مرتبط با مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

٢٣.   انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی .