شرکت آب و فاضلاب استان تهران/مدیریت بحران/کارهای مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

کارهای مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

‏١.‏ سیاست گذاری و ارائه خط مشی‌های لازم در جهت استقرار نظام مدیریت بحران و ‏پدافند غیرعامل در چارچوب سیاست های ابلاغی و اسناد فرادستی.‏

‏٢.‏ تصویب برنامه‌های سالانه مدیریت سوانح و پدافند غیرعامل و ارائه برنامه تلفیقی با ‏توجه به سطح اهمیت مراکز، اولویت بر اساس سطح خطر و چرخه مدیریت بحران.‏

‏٣.‏ نظارت کلان بر برنامه‌های اجرایی و عملکرد کمیته‌های مدیریت سوانح و پدافند ‏غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه. ‏

‏٤.‏ تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مدیریت سوانح و پدافند غیرعامل در جهت ‏کاهش خطرپذیری و افزایش ضریب اطمینان تاسیسات و تجهیزات مرتبط در حوزه آب ‏و فاضلاب.‏

‏٥.‏ همکاری در تامین منابع و لجستیک برای بحران‌های ملی (سطح ١) بنا بر درخواست ‏سازمانهای بالا دستی و همکار. ‏

‏٦.‏ فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های منطقه ای (سطح ٢). ‏

‏٧.‏ نظارت، ایجاد هماهنگی و عندالزوم راهبری در بحران‌های محلی (سطح ٣). ‏

‏٨.‏ تصویب و ابلاغ استانداردها، سطح بندی خطرات و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، ‏فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه. ‏

‏٩.‏ تأیید، تصویب و ابلاغ تصمیمات تخصصی موردی مدیریت ها و کمیته های مرتبط. ‏

‏١٠.‏ پیگیری مطالعات و بررسی پیوست پدافند غیرعامل طرح‌های دارای سطح بندی جهت ‏طی مراحل تصویب از دفاتر فنی شرکت های زیرمجموعه متبوع.‏