آمارپایه و عملکرد

 اطلاعات پایه سه ماهه نخست سال 1391

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

1538296

2

جمعیت کل

نفر

1623194

3

تعداد انشعاب کل

فقره

202569

4

تعداد انشعابات فعال

فقره

201810

5

طول شبکه توزیع

کیلومتر

6

طول خطوط انتقال

کیلومتر

274/49

7

تعداد کل مخازن زمینی

باب

57

8

ظرفیت کل مخازن زمینی

متر مکعب

203700

9

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

51

10

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

19539

11

تعداد چاههای در مدار

حلقه

236

12

تعداد چاههای کل

حلقه

250

13

مساحت

متر مربع

205460000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.