گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

قطع آب

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
99/32 مناقصه
99/34 مناقصه
99/33 مناقصه
99/11 مناقصه
29/ت40/99 مناقصه
99/25 مناقصه
26/22ت ج// 99 مناقصه
99/2 مناقصه
1/ الف/99 مناقصه
99/ الف14 مناقصه
کانال در حال بارگذاری است...

مصرف آب

رسانه جدید