گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
الف35/98 مناقصه
98/35 مناقصه
98/33 مناقصه
98 /15ت مناقصه
98/ت25 مناقصه
ت98/16 مناقصه
98/27 مناقصه
98/ت ج/2 مناقصه
98/10 مناقصه
98/36/ت5 مناقصه
کانال در حال بارگذاری است...