گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

 

عنوانشمارهنوع
99/ت8 مناقصه
98/42 مناقصه
98 /37ت مناقصه
98/ت39 مناقصه
98/44 مناقصه
98/43 مناقصه
98/الف26 مناقصه
98/26 مناقصه
98/40 مناقصه
98/32ت مناقصه
کانال در حال بارگذاری است...

خانه تکانی

رسانه جدید