پروژه های تحقیقاتی انجام شده

 

1- تکمیل و اجرائی نمودن شیرکنترل از راه دور القائی (  سال پژوهش 89 )

2- سامانه قرائت کنتور توسط گوشی تلفن همراه  ( سال پژوهش 91 )

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.