وحیدیه (اطلاعات پایه و فنی )

 بخشهای مختلف منطقه وحیدیه


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی: محمد حسینی
پست الکترونیک: @wtown.tpww.ir
آدرس امور
: جاده شهریار رباط کریم  -  وحیدیه بلوار امام خمینی  خ اداره گاز - امور آب و فاضلاب وحیدیه  تلفن
تماس:65636789      
  

 

 مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعابو اجرائیات
نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: آقای علی مقدم 65636005
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب

 

 تلفن تماس امداد و حوادث: 65636004
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات
 
محدوده جغرافیائیمنطقه : از شمال به بردآباد شهریار از غرب به روستای بوکه از جنوب به فرارت و
رباط کریم و از شرق به جاده شهریار- رباط کریم محدود می شود .
    
اطلاعات فنی و پایه:
    

عملکرد سال1395

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

37554

2

جمعیت کل

نفر

37647

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

7726

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

73

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

10

6

تعداد کل مخازن

باب

1

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

5000

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

1

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

560

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

10

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

2912484

12

تعداد چاههای کل

حلقه

10

13

تعداد کل پرسنل

نفر

11

 
 
 
 
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.