شهریار(اطلاعات فنی و پایه )

بخشهای مختلف منطقه  شهریار


مشخصات مدیر منطقه:
نام و نام خانوادگی:بهزاد اسدی

آدرس امور: شهریار -میدان سپاه -شهرک اداری- امور آب و فاضلاب شهریار
تلفن تماس:65270493-65241161

  
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 نام و تلفن تماس مسئول مشترکین: محمد باقری65279304 
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب


 نام مسئول سرپرست بهره برداری امور آبفای شهریار:آقای یکتایی رودسری
65275265

 نام مسئول سرپرست دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد :سید ولی اله قائمی

تلفن تماس امداد و حوادث : 62322411
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

نام مسئول سرپرست فنی :علیرضا محمدی مجد 65275742

 

 
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال به شهرکرج از غرب به جاده بوئین زهرا از جنوب به اسلامشهر و از شرق به جاده قدیم محدود می شود .
   
اطلاعات فنی و پایه شهریار:

عملکرد سال1395 :

 

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

379527

2

جمعیت کل

نفر

389823

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

43054

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

376

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

74

6

تعداد کل مخازن

باب

19

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

45180

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

7

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

4219

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

61

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

2806999

12

تعداد چاههای کل

حلقه

61

13

تعداد کل پرسنل

نفر

66

 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.