صباشهر(اطلاعات فنی و پایه)

 بخشهای مختلف منطقه صباشهر


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی : ولی اله محمدی
پست الکترونیک:@wtown.tpww.ir
آدرس امور
: شهریار- بلوار امام خمینی-  بلوار تاجیک - صباشهر-امور آب و فاضلاب صباشهر تلفن
تماس:65627848


مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: (مهدی اسلامی  65626006)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب
 تلفن تماس  امداد و حوادث     65624455
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات
 
محدوده جغرافیائی منطقه : از شمال اسد آباد شهریار از غرب به شاهدشهر از جنوب به اورین رباط کریم و از شرق به الورد محدود می شود .
  
   
اطلاعات فنی و پایه منطقه :
   عملکرد  سال1395

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

54023

2

جمعیت کل

نفر

54700

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

11867

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

106

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

16

6

تعداد کل مخازن

باب

4

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

10100

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

2100

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

17

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

4978225

12

تعداد چاههای کل

حلقه

17

13

تعداد کل پرسنل

نفر

15