اندیشه (اطلاعات پایه و فنی)

بخشهای مختلف منطقه  اندیشه


مشخصات مدیرمنطقه :
نام و نام خانوادگی: عزت اله آسمانی
آدرس امور :اندیشه فاز 3 -خیابان آزادی -نرسیده به پمپ بنزین- روبروی پارک -امور آب و فاضلاب اندیشه   
تلفن تماس:65563584
                
 
مشترکین : شامل مسئول مشترکین ، واگذاری انشعاب ، مسئول آب بها ، مسئول نصب انشعاب و اجرائیات
 مسئول مشترکین: کامران پاشاکی مرادمند (تلفن تماس 65563585)
بهره برداری : امداد و حوادث ، برق و تاسیسات ، مسئول بهداشت آب
 تلفن تماس امداد و حوادث:65542523
واحد فنی : مسئول واحد فنی و شبکه و تاسیسات

اطلاعات فنی و پایه:
        

عملکرد  سال1395

ردیف

عنوان

واحد

وضعیت موجود

1

جمعیت تحت پوشش

نفر

134780

2

جمعیت کل

نفر

138866

3

تعداد انشعاب(فعال)

فقره

10278

4

طول شبکه توزیع(درمدار)

کیلومتر

194

5

طول خطوط انتقال

کیلومتر

24

6

تعداد کل مخازن

باب

4

7

ظرفیت کل مخازن

متر مکعب

15500

8

تعداد ایستگاههای پمپاژ

باب

3

9

ظرفیت ایستگاههای پمپاژ

متر مکعب در ساعت

1440

10

تعداد چاههای در مدار

حلقه

19

11

حجم آب تولیدی

مترمکعب

1126837

12

تعداد چاههای کل

حلقه

19

13

تعداد کل پرسنل

نفر

15