نام خانوادگی
 سمت  مشخصات
ابراهیم یزدیان  مدیرعامل

تلفن تماس : ٤٤٥٢٠٠٦

نمابر :٤٤٥٢٤٩٠٢ 

پست اکترونیکی :  @wtown.tpww.ir


 احمد علی امینی
قائم مقام 

تلفن تماس :٤٤٥٢٥٦٢٦

نمابر  :   ٤٤٥٢٤٩٠٢

پست اکترونیکی : a.amini@wtown.tpww.ir


مجید صالحی امیری
 معاون فنی و مهندسی

تلفن تماس :44507848

نمابر  :44507848

پست اکترونیکی : m.salehi@wtown.tpww.ir

 

محمد رضا شمسایی فر

معاونت نظارت بر بهره برداری

تلفن تماس:  65279300 

نمابر65279305

 

پست الکترونیکی: m.shamsaie@wtown.tpww.ir

 رحمت اله محمدی

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

تلفن تماس : ٤٤٥٢٠٠٥٩

نمابر : ٤٤٥٢٠٠٥٩

پست الکترونیکی : @wtown.tpww.ir


 موسی باقری
 معاون درآمد و امور مشترکین

تلفن تماس : ٤٤٧٢٠٠٨٨

نمابر : ٤٤٧٢٠٠٨٨

پست الکترونیکی:  mo.bagheri@wtown.tpww.ir


 محسن سلیمی شهرکی
 معاون مالی و پشتیبانی

تلفن تماس : ٤٤٥٣٨٤٨٤

نمابر : ٤٤٥٣٨٤٨٤

پست الکترونیکی:  m.salimi@wtown.tpww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.