مدیران ستادی و مناطق

 نام و نام خانوادگی
 سمت  مشخصات
 عزیزاله ولی زاده دلاور

 مدیر روابط عمومی

و آموزش همگانی

 تلفن :44568060

 نمابر :٤٤٥٢٤٩٠٠

 پست اکترونیکی :   a.valizadeh@wtown.tpww.ir

 شمس الدین رحیمی
 مدیر دفتر حقوقی

 تلفن :44525624

نمابر :44525624

پست الکترونیکی :sh.rahimi@wtown.tpww.ir

 داتام مساوات
مدیر بازرگانی و 
امور قراردادها

 تلفن :٤٤٥١١٦١٩

 نمابر :٤٤٥٢٠٠٦١

 پست اکترونیکی :  d.mosavat@wtown.tpww.ir

 محمود امین زاده
 مدیر دفتر حراست و امورمحرمانه

 تلفن : 44508335

نمابر : 44565111

پست الکترونیکی :

 بهزاد رضوانی
 مدیر شهرقدس

 تلفن :٤٦٨٢٤٩٠٠

 نمابر :٤٦٨٢٤٩٠٠

 پست اکترونیکی :  b.rezvani@wtown.tpww.ir

بهزاد اسدی
 مدیر شهریار

 تلفن :٦٥٢٧٠٤٩٣

 نمابر :٦٥٢٢٦٨٢٩

 پست اکترونیکی : b.asadi@wtown.tpww.ir

ولی اله محمدی  مدیر صبا شهر

 تلفن :٦٥٦٢٧٨٤٨

 نمابر :٦٥٦٢٧٨٤٨

 پست اکترونیکی :v.mohamadi@wtown.tpww.ir

 کریمی فیروزجائی
 مدیر ملارد

 تلفن :٦٥٥٩١٠٠٠

 نمابر :٦٥١٩٣٣٣٤

 پست اکترونیکی:k.karimifirouzjani@wtown.tpww.ir

 محمد براتی
 مدیر صفا دشت

 تلفن :٦٥٥٦٣٥٨٤

 نمابر :٦٥٤٣٢١٦٤

 پست اکترونیکی :m.barati@wtown.tpww.ir
محمد حسینی  مدیر وحیدیه

 تلفن :٦٥٦٣٥٣٥٠

 نمابر :٦٥٦٣٧٢٧٧

 پست اکترونیکی :  m.hoseini@wtown.tpww.ir

 یوسف قهرمانی
 مدیر فردوسیه

 تلفن :65465006

 نمابر :65466822

 پست اکترونیکی :  y.ghahremani@wtown.tpww.ir

 ناصر محرمی
 مدیر باغستان

 تلفن :65230562

 نمابر :65230562

 پست اکترونیکی : n.moharami@wtown.tpww.ir

داوود سمیعی
 مدیر شاهدشهر

 تلفن :٦٥٤٤٦٧٠٠

 نمابر :٦٥٤٤٧٤٢٢

 پست اکترونیکی :  d.samiee@wtown.tpww.ir

عزت اله آسمانی
 مدیر اندیشه

 تلفن :٦٥٥٦٣٥٨٤

 نمابر :٦٥٥٥١٢٨٩

 پست اکترونیکی :  e.asemani@wtown.tpww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.